PRZETARGI

Pruszcz Gdański, dn. 27 października 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 1a

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem
konkursu ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne”

I ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „ŁĘŻYK”

Zygmunt Łężyk

ul. Powstańców Warszawy 1/77

83-000 Pruszcz Gdański

NIP 5930201505

E-mail: biuro@lezyk.pl

Tel.: +48 502486951

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia: mieszalnika 1szt., koszy zasypowych 6szt. oraz obudowy z konstrukcją. Ww. elementy składają się na „Zespół urządzeń do produkcji innowacyjnych mieszanek betonowych.”

 1. Mieszalnik o parametrach wskazanych poniżej (lub korzystniejszych)

 • mieszalnik dwuwałowy pojemność 1500/1000 (suchy/mokry)

 • mieszalnik z koszem na podawanie kruszywa z wciągarką

 • 8 łopat mieszających oraz 4 łopaty zgarniające w systemie (2+2)

 • regulowana prędkość obrotowa wałów mieszających w zakresie od 20 do 25 obr/min

 • moc silników mieszalnika ok 35 KM lub 50kW

 • cykl mieszania 100sek (mieszanie wstępne 25sek, mieszanie końcowe składników 75sek)

 • czas opróżniania 40sek

 • moc pompy hydraulicznej, min. 1,5kM

 • wydajność min. 40m3/godz.

 • sprzęt nowy, nieużywany

Wartość nie przekracza kwoty netto – 325.000 zł

Oczekiwany termin dostawy maszyny- IV kwartał 2017r.

 1. Kosze zasypowe 6 szt. (3x2) – na frakcje kruszyw

 • kosze zasypowe o pojemności po ok 10 ton każdy (konstrukcja stalowa h=2,8m)

 • możliwość przyjęcia obciążenia dodatkowego ok 20ton

 • wymiary – zgodnie z rysunkiem technicznym nr 1

 • możliwość zamontowania w podanej wysokości taśmociąg w systemie samoważący

 • siłowniki i mechanizmy otwierające do każdej komory

 • zabezpieczenie antykorozyjne

 • sprzęt nowy, nieużywanyWartość nie przekracza kwoty netto – 250 000 zł

Oczekiwany termin dostawy maszyny- IV kwartał 2017r. 1. Obudowa z konstrukcją – konstrukcja pod zespół urządzeń węzła

 • zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2

 • w komplecie konstrukcji należy przewidzieć:

- kraty pomostowe

- schody wraz z barierkami

- możliwość zamontowania zabudowy (płyty warstwowe)

-ze względu na wymiary konstrukcji całość musi być wykonana w systemie połączeń śrubowych (dopasowana do podstawowych wymiarów transportowalnych)

 • zabezpieczenie antykorozyjne

 • sprzęt nowy, nieużywany

Wartość nie przekracza kwoty netto – 255 000zł

Oczekiwany termin dostawy maszyny- IV kwartał 2017r.

Przedmiot zamówienia określa kod CPV - 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

.

III TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZANIA OFERTĄ ORAZ PODPISANIA UMOWY

 1. Termin składania ofert – 27 listopada 2017 r. godz. 14:00

 2. Termin związania ofertą – 1 miesiąc

 3. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy IV kwartał 2017

 4. Przewidywany termin realizacji umowy IV kwartał 2017

1.Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:

a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 3 dni robocze licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.

d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.

e. opóźnieniu w podpisaniu umowy o dofinansowanie

2. Dopuszcza się zmianę warunków płatności, przy czym na zmianę tego punktu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

3. Dopuszcza się zmianę obowiązków zamawiającego i wykonawcy.

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

2. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 5-ciu dni roboczych od terminu zakończenia zbierania ofert. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego.

V. WARUNKI SZCZEGÓLNE

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przez podmioty powiązane z
  Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym „ŁĘŻYK” Zygmunt Łężyk osobowo bądź kapitałowo.

VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

3. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.

4. Termin związania ofertą powinien wynosić 1 miesiąc od dnia jej złożenia.

5. W przypadku podania ceny w walucie obcej Zamawiający dla potrzeby oceny i porównania ofert dokona przeliczenia ceny na złote polskie PLN wg kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert.

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Zygmunt Łężyk

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów:

KRYTERIUM

WAGA

Cena netto

80

Czas realizacji zamówienia (podany w dniach)

10

Gwarancja (liczba miesięcy)

10

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt).

Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

W przypadku gdy oferty osiągnął taką samą liczbę punków wówczas będą one badane pod względem oddziaływania na środowisko. Jeżeli wskazane urządzenie będzie wpływało korzystnie na środowisko to będzie wybrane jako korzystniejsze dla Beneficjenta.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w formie pisemnej.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

- Cenę netto i brutto (VAT 23%). W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego.

- Czas realizacji zamówienia podany w dniach

- Gwarancję podaną w miesiącach

- Datę przygotowania oraz termin ważności oferty (minimum 2 miesiące)

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr A do oferty).

- Oświadczenie oferenta o możliwościach finansowych do zrealizowania zamówienia bądź przedstawienie dokumentów finansowych to potwierdzających (Załącznik nr B do oferty).

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem „Postępowanie konkursowe”, w terminie do dnia 27.11.2017r., do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego – osobiście lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „ŁĘŻYK” Zygmunt Łężyk ul. Powstańców Warszawy 1/77, 83-000 Pruszcz Gdański. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 27.11.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego.

3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w wymaganym terminie ofertę.

4. Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XI. SPOSÓB OCENY OFERT

1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (parametrów lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO WYDRUKU